Kestävä kaupunkirakenne ja paikallisdemokratia puhuttivat Länsi-Turku -seminaarissa

Ministeri Ville Niinistö näki kaupunginosalautakunnat mahdollisena välineenä parantaa asukkaiden ja päättäjien vuoropuhelua.

Tapio Peltomaa

Ministerin ohella kaupunkirakenteen nopeaa muutosta arvioi kaavoitustoimenjohtaja Toivonen ja hallituksen puheenjohtaja Eklund. Länsi-Turun lähes dramaattista muutosta maaseudusta kaupunkimaiseksi asumis- ja palvelukeskukseksi havainnollisti myös seminaarin yhteydessä avattu vanhojen valokuvien näyttely.

Tapio Peltomaa

Länsi-Turun kaupunginosaviikko jatkui maanantaina 21.5. alueseminaarin muodossa. Teräsrautelan koululle kokoontunut runsaan 50 hengen seminaariväki kävi vireän keskustelun niin asukkaiden osallistumisesta päätöksentekoon kuin Länsi-Turun kehitysnäkymistä osana kestävää kaupunkirakennetta.

 

Ympäristöministeri Ville Niinistö avasi tilaisuuden muistuttamalla käynnissä olevan kuntauudistuksen haasteista paikallisdemokratialle. Hänen mukaansa yksi keskeinen ongelma suomalaisessa paikallishallinnossa on toimivien vaikutuskanavien puuttuminen asukkaiden ja päättäjien väliltä. Nostettuaan yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi Ruotsissa käytössä olevat kaupunginosalautakunnat, ministeri arvioi suomalaisen paikallispäätöksentekojärjestelmän kansalaisten kannalta monimutkaisemmaksi. Vaikka Suomessa on virkamieshallinnossa hyvän hallinnon perinne, katsovat suomalaiset päättäjät asioita ehkä liikaa valtuuston ja eri hallintokuntien näkökulmasta, Niinistö pohdiskeli.

 

Alustusta seuranneessa keskustelussa seminaariyleisöstä korostettiin tarvetta tukea olemassa olevia paikallistason toimijoita sekä kehittää kaupunginosia omien vahvuuksiensa kautta. Konkreettisina esimerkkeinä nähtiin asukkaita aktivoivat kaupunginosaviikkotapahtumat, Turkuseuran kaupunginosatoiminta sekä erilaisten paikallisjärjestöjen yhteistyöhankkeet. Toisena asukasvaikuttamisen mallina ministeri nosti esiin ajatuksen kaupunginosavaltuustoista, joissa esimerkiksi Länsi-Turun tapauksessa voitaisiin päättää vaikkapa virkistysalueiden kehittämistarpeista. Länsi-Turun jopa hätkähdyttävän heikkoon terveyspalvelutilanteeseen Turun kaupungin valtuustossakin istuva ministeri näki ratkaisuna asteittaiset korjaustoimenpiteet. Niin Niinistö kuin länsiturkulaisyleisö näkivät paikallisen peruspalvelupisteen tervetulleena kehittämisvälineenä alueen heikkoon terveyspalvelutilanteeseen.

 

Turun kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivosen puheenvuorossa läntisen Turun tulevaisuudennäkymiä valotettiin äskettäin julkaistun Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 –loppuraportin havaintojen pohjalta. Rakennemallin suunnittelutyössä on esitetty vuoteen 2035 ulottuvia kehityskuvia koskien asumista, työpaikka-alueita, kaupan ja palveluiden alueita, liikenneverkkoa, virkistyksen ja vapaa-ajan alueita sekä yhdyskuntatekniikkaa. Toivosen esitystä seuranneessa keskustelussa paljastui jälleen kuinka eri tavoin asukkaat saattavat suhtautua kaavoituskysymyksiin. Varsinkin Suikkilan kartanon alueelle esitetyt kehittämisvaihtoehdot jakoivat voimakkaasti seminaariyleisön mielipiteitä.  

 

Tilaisuuden viimeisessä osuudessa Arkkitehtitoimisto Siggen hallituksen puheenjohtaja Kim Eklund esitteli toimistonsa Länsikeskuksen kauppakeskusalueelle suunnittelemia erilaisia kehittämisratkaisuja. Arkkitehti Eklund muistutti kriittisesti Länsikeskuksen kauppakiinteistöjen koostuvan erilaisista ”nappuloista”, jotka eivät ole ottaneet toisiaan huomioon. Kun Länsikeskuksen tulevaisuudennäkymiä vedettiin yhteen kahden arkkitehdin toimesta, tultiin kuitenkin siihen johtopäätökseen, että Turun Osuuskaupan maaliskuussa avaama Prisma, alueen erinomainen sijainti sekä väestöpohja antavat Länsikeskukselle monella tapaa erinomaiset kehittämismahdollisuudet. Tilaisuuden päätteeksi järjestävän tahon edustajat kertoivat Länsi-Turku ry:n ja Länsikeskuksen yrittäjien käynnistämästä paikallistason yhteistyöstä. Niin alueen asukkaat, yritykset kuin kaupungin edustajat haastettiin tarttumaan ministerin avaukseen kestävästä kaupunkirakenteesta ja aktiivisemmasta asukasosallistumisesta.

 

Länsi-Turun asukasyhdistys

Puoluepoliittisesti sitoutumaton Länsi-Turun asukasyhdistys toimii alueensa etujärjestönä sekä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue kattaa läntisen Turun asuma-alueet Raision rajalta Mälikkälästä Vätin kaupunginosaan. Luontoalueistaan, liikuntamahdollisuuksistaan ja Länsikeskus kauppakeskuksestaan tunnetussa Länsi-Turussa asuu yli 20 000 turkulaista. Yhdistyksen päätavoitteita ovat alueen palvelujen kehittäminen, yhteistyön lisääminen eri paikallistoimijoiden välillä sekä yhteyksien tiivistäminen kaupungin luottamuselimiin ja virkamieshallintoon. Yhdistys toimii myös Turkuseura-Åbosamfundet ry:n aluejärjestönä. www.lansi-turku.net