Valtion asiantuntijat karsisivat taloista "turhat herkut" – "Miksi halutuimmat talot ovat parvekkeettomia eikä niissä ole kiinnitetty huomiota esteettömyyteen?"

Kantakaupungin vanhoissa taloissa pärjätään porraskäytävän tuuletusparvekkeilla. Jukka Hämäläinen

Jukka Hämäläinen

Valtion omistaman asuntorakennuttajan A-Kruunun asiantuntijat huomauttavat, että asuntoja voitaisiin rakentaa myös ilman monia "herkkuja", jotka nykyisin mielletään välttämättömiksi.

Projektipäällikkö Jouni Iso­möt­tö­nen muis­tut­taa yhtiön tiedotteessa, et­tä kaik­kein kal­leim­mat ja ha­lu­tuim­mat asun­not Suo­mes­sa ovat par­vek­keet­to­mis­sa, pai­ne­voi­mai­sel­la il­man­vaih­dol­la va­rus­tet­uis­sa ­ja il­man es­teet­tö­myys­vaa­ti­muk­sia ra­ken­ne­tuis­sa asun­nois­sa Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa.

– Tuos­sa ku­vas­tuu hy­vin asu­mi­sen laa­tu, jo­ta asuk­kaat oi­keas­ti ar­vos­ta­vat eli mis­tä ovat val­mii­ta mak­sa­maan, Iso­möt­tö­nen sanoo.

Hin­taan vai­kut­ta­vat te­ki­jät pää­te­tään pit­käl­ti kaa­va­mää­räyk­sis­sä. Suu­rim­mat hin­taan vai­kut­ta­vat te­ki­jät ovat muun muas­sa kaa­vas­sa mää­ri­tel­lyt py­sä­köin­ti- ja jä­te­rat­kai­sut tai ra­ken­nus­ten mas­soit­te­lu. Uu­sim­pa­na te­ki­jä­nä ra­ken­nus­kus­tan­nuk­sia nos­ta­maan ovat tu­los­sa säh­köau­to­jen la­taus­pis­teet.

– Asu­mi­sen hin­ta koos­tuu mo­nes­ta pie­nes­tä osas­ta. Vaa­ti­muk­sia on ker­ty­nyt ajan kans­sa, kun on ha­lut­tu pa­ran­taa asu­mi­sen laa­tua. Usein aja­tel­laan, et­tä ei­hän pie­ni li­säys mak­sa pal­joa, mut­ta kun nii­tä pie­niä te­ki­jöi­tä on pal­jon, hin­ta nou­see ko­vak­si. Toi­saal­ta nii­den kar­si­mi­nen on sit­ten vai­keaa, Iso­möt­tö­nen toteaa.

– Voi­si­ko kaa­vaan jät­tää ra­ken­nut­ta­jal­le va­pauk­sia, jol­loin voi­tai­siin ra­ken­taa mo­ni­muo­toi­sem­min ja asu­kas­läh­töi­sem­min. Nyt teh­dään kaik­kea kai­kil­le pe­riaat­teel­la, ei­kä asuk­kaal­la ole mah­dol­li­suut­ta va­li­ta si­tä, mis­tä hän oli­si ha­lu­kas mak­sa­maan, kyselee yhtiön rakennuttamisjohtaja Eero Leh­to­mä­ki

Asukkaat maksavat aina kaikki asumisen ratkaisut.

– Mo­ni­kaan asu­kas ei ym­mär­rä, et­tä asues­saan vaik­ka 50-ne­liöi­ses­sä kak­sios­sa hän mak­saa jo­pa 35 ne­liös­tä muu­ta ti­laa. Voi­si­ko aja­tel­la, et­tä asu­kas mak­sai­si vain tuon kak­sion ver­ran ja ha­lu­tes­saan esi­mer­kik­si ir­tai­mis­to­va­ras­ton, pol­ku­pyö­rä- tai au­to­paik­ko­ja, mak­sai­si nii­den käy­tös­tä to­del­lis­ten kus­tan­nus­ten mu­kaan, ky­syy Leh­to­mä­ki tiedotteessa ja to­teaa vie­lä, et­tä mo­ni var­mas­ti ha­luai­si mie­luum­min li­sää ti­laa asun­toon­sa.

Leh­to­mä­ki ei tar­koi­ta, et­tä kai­kis­ta yh­teis­ti­lois­ta pi­täi­si luo­pua, mut­ta kai­paa ny­kyi­seen ti­lan­tee­seen hie­man jous­toa ja li­sää va­lin­nan­mah­dol­li­suut­ta asuk­kaal­le.

– Myös tyyp­pi­ta­lo­jen käyt­töö­not­to voi­si tuo­da tul­les­saan kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta ja toi­si mark­ki­noil­le pe­rus­ta­soi­sia vaih­toeh­to­ja. Nyt­hän jo­kai­nen ta­lo teh­dään yk­si­löl­li­se­nä pro­jek­ti­hank­kee­na. Tyyp­pi­ta­loa­jat­te­lul­la pys­tyt­täi­siin ke­hit­tä­mään tuo­tan­top­ro­ses­se­ja, jot­ka ovat muut­tu­neet ra­ken­ta­mi­ses­sa to­del­la vä­hän sit­ten 1970-lu­vun.

A-Kruu­nun teh­tä­vä­nä on ra­ken­nut­taa nimenomaan koh­tuu­hin­tai­sia vuok­ra-asun­to­ja. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön oh­jauk­ses­sa toi­mi­van eri­tyis­teh­tä­väyh­tiön en­sim­mäis­ten asun­to­hank­kei­den ra­ken­ta­mi­nen al­koi ­vuon­na 2015.

– A-Kruu­nu on kuin alus­ta, jo­ka mah­dol­lis­taa in­no­vaa­tioi­den ke­hit­tä­mi­sen. Yh­tiön yleis­hyö­dyl­li­syys ja ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen omaan omis­tuk­seen mah­dol­lis­taa meil­le to­teut­taa elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­sil­taan jär­ke­vää, ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä ja laa­du­kas­ta asu­mis­ta, to­teaa Leh­to­mä­ki.

A-Kruu­nun ta­voit­tee­na on vuo­des­ta 2021 läh­tien ra­ken­nut­taa noin 800 asun­toa vuo­sit­tain Hel­sin­gin seu­dul­le ja mui­hin kas­vu­kes­kuk­siin, jois­sa on ky­syn­tää koh­tuu­hin­tai­sis­ta vuok­ra-asun­nois­ta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Palvelut